2013.04.25

2013.04.25 Jegyzőkönyv

 

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

               2013. április 25.-én, 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs polgármester

                         Wencz Péter alpolgármester

                         Csenki Mihály képviselő

                         Ifj.Vicze János képviselő

                         Elődné Lukács Erzsébet jegyző

                         Molnár Róbertné gazdálkodási előadó

 

( jelenléti ív csatolva )

 

Távollévő képviselő:

                        Kutassy Viktor képviselő

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

33/2013.(IV.25.) Ökt. határozat

a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjairól

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

( Meghívó csatolva )

 

A napirendi pontok tárgyalása:

 

 

1.)    Muszela Szabolcs polgármester előterjesztette az elmúlt ülés óta tett fontosabb intézkedésekről és az előző ülés óta történt eseményekről szóló tájékoztatóját az alábbiak szerint:

 

- utolsó ülésünk február 14-én volt

- 18-án Esztergomban tartott a dorogi munkaügyi kirendeltség egy informális tájékoztatót, ahol elmondták, hogy idén milyen lesz a közfoglalkoztatottak helyzete: csak FHT-ban részesülőket közvetítenek ki, csak 6 órában és max. 2 hónapra. Reméljük, hogy az idő múlásával ez változni fog.

-  20-án megalakult a Helyi Védelmi bizottság, amely azóta sok feladatot jelent: új helyi polgári védelmi szervezeteket kellett alakítani, melybe a képviselőket is bevontam. Vízkár-elhárítási tervet kell készíteni a jövőben, valamint a szállítóeszközökkel rendelkező helyi lakosok, vállalkozók névsorát le kellett adni.

- 20-án volt a KÖH alakuló ülése, ahol aláírtuk a megállapodást…, köszönet a szívélyes vendéglátásért…reméljük, viszonozni tudjuk immár teljes létszámmal…

- 23-án civil szervezetek napját tartottuk, ahol elbúcsúztunk Hajnalkától…

- 28-án kistérségi társulási ülésen vettem részt, ahol arról volt szó, hogy a megváltozott törvényi feltételeknek megfelelően kell átalakítani a kistérségi megállapodásokat, valamint az egyes feladatokhoz tartozó finanszírozási rendszerek hogyan érintik a települések kv-ét. Mi már az új számokkal fogadtuk el a kv-t.

- Panoráma utca murvázása megtörtént…

- elkezdődtek az öltöző felújítás munkálatai, aki arra járt, láthatta, hogy a szeszélyes időjárás ellenére haladnak…további egyeztetésre kerül sor a jövő hét közepén: megnézzük, hogy mik azok a tételek, amit társadalmi munkában meg tudunk oldani, ill. amit még az önkormányzatnak hozzá kell tenni…közben kiderült, hogy a tetőre kiviteli terveket kell készíteni…

- 14-én volt a 48-as megemlékezés…

- 16-án a borverseny…köszönet a szervezőknek

- közben elkezdődtek a LEADER tervezések az új időszakra, melynél több projektötletet adtunk be, ami az előzőben forrás hiány miatt nem volt megvalósítható pl:

- újra kívánjuk a kis értékű eszköz-beszerzések meghirdetését (pl. sörpad, pavilonok stb.), hiszen előzőleg sokan formai okok miatt elestek ettől a lehetőségtől

- a helyi rendezvényeknek is nagy sikerük volt (eszközbeszerzéssel)

 - tanösvény – sajnos ez a projekt eddig az alacsony támogatási forrás miatt hiúsult meg. Javasoljuk, hogy magasabb támogatási összeggel szerepeljen ez a célterület, valamint elszámolható legyen a tervezés és más egyéb költség is. (5-10 M Ft)

- nem tudom, van e mód és lehetőség az alábbiakra, de olykor egy projekt azért nem valósul meg, mert a fejlesztendő ideális ingatlan nem a pályázó tulajdonában van. Ha a célforrást ingatlan vásárlására (és ezzel együtt rögtön a felújítására) is fel lehetne használni, sok akadály elhárulna az egyes ötletek megvalósítása elől (ez akár a vállalkozásokat is érintheti)

- a megalakult Gerecse Natúrparkban lévő lehetőségeket nyilván ki kell használni. Helyi őstermelők által megtermelt termények, feldolgozott termékek propagálására, egységes arculat kialakítására, önmaguk menedzselésére, kistermelők, kis vállalkozók képzésére, vállalkozás élénkítésére, helyi piacok kialakítására, feldolgozó eszközök beszerzésére, új lehetőségeket feltáró tanulmányok elkészítésének megbízására szintén szükség lenne.

- épületek (akár óvodák, önkormányzatok, közösségi terek stb), valamint vállalkozások energetikai ellátásának (HMV, fűtés, áram stb.) alternatív, környezettudatos, takarékos rendszerekkel való kiváltása

- nagy problémát jelent évek óta a belterületi vízelvezető árkok és utak karbantartása, kiépítése. Vajon erre van-e valami okos megoldás?

- összegezve megjegyezném, hogy véleményem szerint minden olyan fejlesztési jellegű projektbe jó lenne beépíteni az egyéb elszámolható költséget, tervezési költséget stb., ami ezt egyébként is indokolná.

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett ( Muszela Szabolcs polgármester ) az alábbi határozatot hozta:

 

 

34/2013.(IV.25.) Ökt. határozat

az elmúlt ülés óta történt  eseményekről

szóló tájékoztatás elfogadásáról

 

Epöl Község Képviselő- testülete elfogadja

 Muszela Szabolcs polgármester tájékoztatóját az elmúlt ülés óta történt  eseményekről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Muszela Szabolcs polgármester

 

2.)    napirendi pont során Muszela Szabolcs polgármester előterjesztette az Önkormányzat 2012.évi költségvetési beszámolóját.

 

( írásos, előzetesen kiküldött előterjesztés csatolva )

 

Molnár Róbertné gazdálkodási előadó szóbeli kiegészítésében részletesen ismertette e mellékletek tartalmát.

 

A képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta a … /2013. (IV.25.) számú rendeletét a 2012.évi zárszámadásról.

 

( rendelet csatolva )

 

3.) napirendi pont keretében terjesztette elő Muszela Szabolcs polgármester Epöl Község Önkormányzatának belső ellenőri jelentését.

 

A képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

35/2013.(IV.25.) Ökt. határozat

az önkormányzat 2012.évi belső ellenőrzéséről.

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az önkormányzat 2012.évi belső ellenőrzéséről készült beszámolót és az Intézkedési Tervet.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő- testület

 

 

 

3.)    napirendi pont tárgyalásának során Muszela Szabolcs polgármester előterjesztette - az előzetesen a képviselőknek kiküldött írásos anyagnak megfelelően - a 2014.évi költségvetési koncepciót.

( előterjesztés csatolva )

 

A képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

36/2013.(IV.25.) Ökt. határozata

az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepcióját.

 

Határidő: 2013.április 30.

Felelős: Képviselő- testület

 

 

5.)

5.1.Az egyebek napirendi pont keretében Elődné Lukács Erzsébet jegyző tájékoztatta a képviselőket az Oktatási Hivatal KIR/7833-7/2012 iktatószámú leveléről.

 

( ügyirat csatolva )

 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 37/ 2013. ( IV.25.) Ökt. határozat a

köznevelési intézmények körzethatárairól

Epöl Község Képviselő- testülete köznevelési intézményeinek körzethatárait az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Epöl Község köznevelési intézményeinek körzethatárai:

Epöl Község közigazgatási területe.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő- testület

 

5.2. Muszela Szabolcs polgármester előterjesztette az előzetesen kiküldött írásos anyagnak megfelelően Epöl- Szomor Körjegyzőség 2012.évi zárszámadását.

 

 

( zárszámadás csatolva )

 

A képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

  38/ 2013. ( IV.25.) Ökt.határozat

Epöl- Szomor körjegyzőség 2012.évi zárszámadásáról

 

Epöl Község Képviselő- testülete az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az Epöl- Szomor Körjegyzőség 2012.évi zárszámadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő- testület

 

 

5.3. Muszela Szabolcs polgármester előterjesztette, a kiküldött írásos anyagnak megfelelően Epöl- Szomor Körjegyzőség 2012.évi belső ellenőri jelentését.

 

( belső ellenőri jelentés csatolva )

 

A képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

39/ 2013. ( IV.25.) Ökt. határozat

Epöl- Szomor körjegyzőség 2012.évi belső ellenőri jelentéséről.

 

Epöl Község Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az Epöl- Szomor Körjegyzőség 2012.évi belső ellenőri jelentését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő- testület

 

 

5.4. Muszela Szabolcs polgármester előterjesztette javaslatát Epöl Község Önkormányzatának, mint gesztor önkormányzatnak a BM 8/2013.(III.29.) rendelete alapján benyújtható pályázaton való indulására.

 

A képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

40/2013.(IV.25.) Ökt.határozat

 a Kistérségi Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda fejlesztési, felújítási pályázat beadásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatában

elfogadja, hogy az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a

Belügyminiszter által kiadott " az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól " szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztés, felújítása elnevezésű célterületre a " Kistérségi Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda.

( A Kistérségi Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda elnevezésű intézmény a jelenleg hatályos Alapító Okirat 13. pontja alapján  megnevezett tagintézményekből /telephelyekből áll.)

 

A megpályázott összeg: 23.803.200.-Ft, azaz négymillió- huszonhárommillió- nyolcszázháromezer-kettőszáz Ft.

 

A pályázathoz szükséges önerőt a képviselő-testület a 2013. évi

költségvetésében biztosítja.

Az önerő összege: 5.950.800.-Ft., azaz Ötmillió- kilencszázötvenezer-nyolcszáz Ft.

 

 

Határidő: 2013. május 13.

Felelős: Képviselő- testület és a polgármester

 

 

5.5. Muszela Szabolcs polgármester előterjesztette a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról és módosításáról szóló javaslatot.

 

( A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló javaslat csatolva )

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

41/2013.(IV.25.) Ökt.határozat

a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról és módosításáról.

 

Társulás felülvizsgált Társulási Megállapodását egységes szerkezetben elfogadja.

A Társulási Megállapodás a határozat mellékletét képezi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő- testület

 

 

Mivel több napirendi pont tárgyalását a képviselő-testület nem tervezte, kérdés, hozzászólás nem érkezett, így Muszela Szabolcs polgármester a munkaterv szerinti ülést bezárta.

 

kmft.

 

 

Muszela Szabolcs                                                                    Elődné Lukács Erzsébet

  polgármester                                                                                     jegyző

 

Joomla templates by a4joomla